Odbiór odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych

Odbiór odpadów Radom

Oferujemy odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych. W ramach świadczonej usługi podstawiamy pojemniki, beczki lub kontenery oraz oferujemy ich dzierżawę, bądź sprzedaż. Oznaczamy na pojemnikach rodzaj odpadu, który będzie w nim gromadzony. Odpady trafiają do wyspecjalizowanych instalacji, gdzie są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili odbioru zapewniamy ważenie odpadów, tak aby nasza usługa była przejrzysta. Możemy również przejąć obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów w systemie BDO, co pozwoli wyręczyć Państwa firmę z wielu obowiązków i w łatwy sposób nadążyć za nowymi przepisami.

Jakie odpady odbieramy:

Odpady z toczenia i piłowania

Zużyte materiały szlifierskie

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

Zużyte opony

Okładziny hamulcowe

Płyny zapobiegające zamarzaniu

Inne niewymienione elementy (np. filtry powietrza)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, elementy usunięte z zużytych urządzeń

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali

Wodne ciecze myjące

Rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

Sorbenty, materiały filtracyjne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Filtry olejowe

Płyny hamulcowe

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy

Baterie alkaliczne, inne baterie i akumulatory